Odia Panjika
22 April 2019

Tithi : Thrithiya
Yoga : Variyan
Sakabda : 1941
Pakhya : Krishna
Karana : Bava
Samvat : 2076
Nakhetra : Anuradha
Rashi (Chandra) : Vrischika
San : 1426

Bhagyadeep Calendar
October 2018

Bhagyadeep Calendar 2018 October

© odiacalendar.com
Follow Us On
FB     G+